Projektiryhmien Blogiosoitteet

Resurssisepät:  http://resurssisepat.blogspot.fi/ Resurssiviisaat:  http://resurssiviisaat.blogspot.fi/ ResurssitehokasSAMK:  http://resurssitehokassamk.blogspot.fi Resu3: http://resu3.blogspot.fi/ ReviJAMK:  http://revijamk.blogspot.fi/...

Tutkiva tehtävä 3 Yritysvierailulle valmistautuminen

Yritysvierailulle valmistautuminen Valmistelkaa noin kymmenkohtainen haastattelurunko yritysvierailulle. Hyödyntäen toisessa tehtävässä (Tutkiva tehtävä 2 Resurssiviisaustyökalut) oppimianne resurssitehokkuustyökaluja. Miettikää samalla, miten voisitte suhteessa toisiin työkaluihin vielä parantaa tai jatkokehittää sitä työkalua, jonka toisen tehtävän kakkoskohdassa saitte. Tämä on vielä jatkoa toisen tehtävän kolmoskohdalle. Haastattelun tavoitteena on päästä hyvään dialogiin yrityksen kanssa. Pyrkikää mahdollisimman hyvin ymmärtämään mitä tarpeita, toiveita ja odotuksia yrityksellä on projektilta. Keskeistä muistaa että meillä on kaksi korvaa ja yksi suu siksi, että muistaisimme kuunnella enemmän ja puhua vähemmän. Haastattelurunkoa tehdessänne huomioitavaa: Mitä tietoa tarvitsette toimeksiantajalta? Miten saisitte parhaiten tietää mitä toimeksiantaja projektilta toivoo? Hyvä kysymys on sellainen joka johdattelee ja innostaa haastateltavan kertomaan itsestään ja yrityksestään tärkeitä asioita omin sanoin. Ei sellainen johon voi vastata lyhyesti.  Mitä paremmin saatte haastateltavan innostuneesti kertomaan itselleen keskeisiä ja tärkeitä asioita liikaa miettimättä, sitä hyödyllisempiä tietoja saatte. Ihmisen muisti on todella lyhyt, joten tärkeätä saada haastateltavan ajatukset talteen. Voitte kysyä saako haastattelun äänittää. Joka tapauksessa riippumatta siitä äänitättekö haastattelun sopikaa etukäteen miten ja kuka kirjaa keskustelua ylös. Voitte esimerkiksi sopia miten jaatte kirjoitustehtävän. On tärkeätä, että joku koko ajan kirjaa ylös mitä keskustelussa nousee ylös. Intoa ja iloa...

Tutkiva tehtävä 2 Resurssiviisaustyökalut

Tavoite Jokainen opiskelija tutustuu pk-yritysten resurssitehokkuutta tukeviin työkaluihin. Opiskelija pystyy arvioimaan työkalujen toimivuutta ja sovellettavuutta ja sen kautta vahvistamaan ymmärrystään yritysten resurssitehokkuudesta. Opiskelijalla muodostuu näkemys tarjolla olevista työkaluista, jotta hän on valmis hyödyntämään niitä kurssin seuraavassa vaiheessa, eli yritysten toimeksiannoissa. Työkalut joiden käyttöä harjoitellaan: –            Tarkistuslistat ympäristönäkökohtien tunnistamiseen (Valonia) –            Yrittäjän opas kannattavaan ympäristötyöhön (Valonia) –            Ekokompassin Ympäristövaikutusten arviointi –lomake (Ilmastoinfo) –            Kartoitusmenetelmä pk-yritysten resurssitehokkuuden kehittämiseen (Sykli) –            Materiaalitehokkuustesti (Motiva)   TEHTÄVÄ 1)      Jokainen opiskelijaryhmä tutustuu kaikkiin viiteen työkaluun annettujen materiaalien ja Internetistä löytyvän tiedon perusteella perjantaihin 4.4. mennessä. (Syklin työkalu löytyy Facebook-sivuilta, koska se ei ole julkinen työkalu) Jokainen opiskelija tekee muistiinpanot työkaluihin tutustumisesta ja postaa niistä kootun kirjoituksen blogiin. Postaukseen alustavat huomiot eri työkaluista ja siitä mihin tarkoitukseen työkalu sopisi.   2)      Jokainen opiskelijaryhmä saa perjantaina yhden työkalun, jota se soveltaa yritykseen. Yritys voi tässä vaiheessa olla todellinen yritys tai kuvitteellinen jonkin toimialan yritys. Yritys kannattaa valita toimialalta, joka on ryhmälle edes jossain määrin tuttu. Yritys voi olla esimerkiksi hotelli, ravintola, kuljetusyritys, vähittäiskauppa tai huonekalutehdas. Tässä vaiheessa työkaluja sovelletaan yrityksiin niin, että tietoa etsitään internetistä ja kirjallisuudesta. Opiskelijaryhmä tekee raportin tuloksista sekä esityksen työkalun käytöstä ja laittaa ne kurssin blogiin. Raportissa on annettava näkemys seuraaviin kysymyksiin: –            Miten työkaluun tutustuminen ja sen soveltaminen yritykseen sujui? –            Mitkä ovat työkalun vahvuudet ja heikkoudet? –            Onko työkalu toimiva ja ymmärrettävä? –            Mille alalle tai minkälaisiin yrityksiin työkalu soveltuu parhaiten? –            Pitäisikö työkalua kehittää edelleen? Miten? Esityksessä tulee havainnollistaa muille ryhmille, miten työkalua käytetään. 3)      Ryhmä tutustuu muiden ryhmien raportteihin ja työkalujen esityksiin blogissa. Jokaisen ryhmän tulee blogissa kommentoida jokaista esitystä suhteessa omaan työkaluun. Kommenteissa ryhmä vertaa ja arvioi työkalujen...

Kirjavinkkejä Timo Linnossuon esityksestä

•What got you here won’t get you there. Marshall Goldsmith, 2008 •Start with why. Simon Sinek, 2009 •The Lean Startup. Eric Ries, 2011 •101 Design Methods. Vijay Kumar, 2013 •The Lean Entrepreneur. Brant Cooper, Patrick Vlaskovits, 2013. •The ART of EXPLANATION. Lee Levefer, 2013 •Medici-ilmiö. Frans Johansson,...

Tutkiva tehtävä liittyen resurssitehokkuuteen

Perehtykää resurssitehokkuuteen ja tutkikaa termin sisältöä ja merkitystä (Mikä? Miksi? Miten?). Laatikaa blogiin esitys, jossa käsittelette tehtävänantoa seuraavien kysymysten kannalta. Miten resurssitehokkuus muuttaa toimintaa? Mitä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia vaikutuksia se tuo? Mitä esteitä resurssitehokkuuden tiellä on? Tuo esiin esimerkkejä resurssitehokkuudesta aiheutuvista kansainvälisistä, alueellisista ja yksittäisiin yrityksiin kohdistuvista mahdollisuuksista.   Esityksen tapa on vapaa. Kilpailun kannalta kannattaa miettiä esityksen yleistä visuaalista ilmettä ja myyvyyttä. Ennakkotehtävät ovat arvioinnin yksi osa. ———————————————————– Materiaalia, jolla pääsette alkuun: http://www.ted.com/talks/ray_anderson_on_the_business_logic_of_sustainability https://www.tem.fi/files/38426/TEMjul_33_2013_web.pdf Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa: Suomeksi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:FI:PDF Enkuksi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:EN:PDF Online Resource Efficiency Platform (OREP) http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm Kansallinen resurssiviisausfoorumi videoita: http://wms.magneetto.com/event/2013_1204_foorumi/view Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma: http://www.motiva.fi/files/8667/Kestavaa_kasvua_materiaalitehokkuudella_Tyoryhman_esitys_Kansalliseksi_materiaalitehokkuusohjelmaksi.pdf   Sitran resurssiviisaus ja teolliset symbioosit sivut: http://www.sitra.fi/ekologia/resurssiviisaus...