Tutkiva tehtävä 3 Yritysvierailulle valmistautuminen

Yritysvierailulle valmistautuminen

Valmistelkaa noin kymmenkohtainen haastattelurunko yritysvierailulle. Hyödyntäen toisessa tehtävässä (Tutkiva tehtävä 2 Resurssiviisaustyökalut) oppimianne resurssitehokkuustyökaluja. Miettikää samalla, miten voisitte suhteessa toisiin työkaluihin vielä parantaa tai jatkokehittää sitä työkalua, jonka toisen tehtävän kakkoskohdassa saitte. Tämä on vielä jatkoa toisen tehtävän kolmoskohdalle.

Haastattelun tavoitteena on päästä hyvään dialogiin yrityksen kanssa. Pyrkikää mahdollisimman hyvin ymmärtämään mitä tarpeita, toiveita ja odotuksia yrityksellä on projektilta. Keskeistä muistaa että meillä on kaksi korvaa ja yksi suu siksi, että muistaisimme kuunnella enemmän ja puhua vähemmän.

Haastattelurunkoa tehdessänne huomioitavaa:

Mitä tietoa tarvitsette toimeksiantajalta? Miten saisitte parhaiten tietää mitä toimeksiantaja projektilta toivoo? Hyvä kysymys on sellainen joka johdattelee ja innostaa haastateltavan kertomaan itsestään ja yrityksestään tärkeitä asioita omin sanoin. Ei sellainen johon voi vastata lyhyesti.  Mitä paremmin saatte haastateltavan innostuneesti kertomaan itselleen keskeisiä ja tärkeitä asioita liikaa miettimättä, sitä hyödyllisempiä tietoja saatte.

Ihmisen muisti on todella lyhyt, joten tärkeätä saada haastateltavan ajatukset talteen. Voitte kysyä saako haastattelun äänittää. Joka tapauksessa riippumatta siitä äänitättekö haastattelun sopikaa etukäteen miten ja kuka kirjaa keskustelua ylös. Voitte esimerkiksi sopia miten jaatte kirjoitustehtävän. On tärkeätä, että joku koko ajan kirjaa ylös mitä keskustelussa nousee ylös.

Intoa ja iloa tekemiseen!